Ашиглах нөхцөл

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2021-01-01

1. Танилцуулга

Клин Ресурс Девелопмент ХХК-д (“Компани”, “бид”, “манай”, “бид”) тавтай морил!

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлүүд (“Нөхцөл”, “Үйлчилгээний нөхцөл”) нь Клин Ресурс Девелопмент ХХК-ийн ажиллуулдаг https://crd.mn (хамтдаа болон тус тусдаа “Үйлчилгээ”) хаягаар байрлах манай вэбсайтыг ашиглахыг зохицуулна.

Манай Нууцлалын бодлого нь таны үйлчилгээг ашиглахыг зохицуулж, манай вэб хуудсыг ашигласнаас үүдэн гарах мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, хамгаалж, задруулдаг болохыг тайлбарладаг.

Бидэнтэй байгуулсан таны гэрээнд эдгээр нөхцөл болон манай Нууцлалын бодлого ("Гэрээ") багтсан болно. Та гэрээг уншиж, ойлгосон гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, тэдгээрийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

Хэрэв та гэрээг зөвшөөрөхгүй (эсвэл дагаж мөрдөх боломжгүй) бол уг үйлчилгээг ашиглахгүй байж болох ч sales@crd.mn хаягаар бидэнд мэдэгдээрэй, ингэснээр бид шийдэл олохыг хичээх болно. Эдгээр нөхцөл нь Үйлчилгээнд хандах эсвэл ашиглахыг хүссэн бүх зочин, хэрэглэгчид болон бусад хүмүүст хамаарна.

2. Харилцаа холбоо

Манай үйлчилгээг ашигласнаар та мэдээллийн товхимол, маркетинг, сурталчилгааны материал болон бидний илгээж болох бусад мэдээллийг захиалахыг зөвшөөрч байна. Гэхдээ та бүртгэлээ цуцлах линкээр орж эсвэл sales@crd.mn цахим шуудангаар биднээс эдгээр мэдэгдлийн аль нэгийг эсвэл бүгдийг нь хүлээн авахаас татгалзаж болно.

3. Худалдан авалт

Хэрэв та Үйлчилгээгээр дамжуулан авах боломжтой аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авахыг хүсвэл (“Худалдан авалт”) таны кредит эсвэл дебит картын дугаар, картын хүчинтэй байх хугацаа зэрэг худалдан авалттай холбоотой тодорхой мэдээллийг өгөхийг танаас шаардаж болно. , таны төлбөрийн хаяг, тээвэрлэлтийн мэдээлэл.

Та: (i) аливаа Худалдан авалттай холбогдуулан аливаа карт(ууд) эсвэл бусад төлбөрийн хэрэгслийг ашиглах хууль ёсны эрхтэй; мөн (ii) таны бидэнд өгсөн мэдээлэл үнэн, зөв, бүрэн байна.

Бид төлбөрийг хөнгөвчлөх, Худалдан авалтыг дуусгах зорилгоор гуравдагч талын үйлчилгээг ашиглаж болно. Мэдээллээ илгээснээр та манай Нууцлалын бодлогын дагуу эдгээр гуравдагч этгээдэд мэдээлэл өгөх эрхийг бидэнд олгож байна.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүртээмж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тайлбар эсвэл үнийн алдаа, таны захиалгад алдаа гарсан эсвэл бусад шалтгаанаар бид хүссэн үедээ таны захиалгаас татгалзах, цуцлах эрхтэй.

Залилан эсвэл зөвшөөрөлгүй, хууль бус гүйлгээ хийсэн гэж сэжиглэж байгаа тохиолдолд бид таны захиалгыг цуцлах, татгалзах эрхтэй.

4. Уралдаан, сугалаа, урамшуулал

Үйлчилгээгээр дамжуулан хийх боломжтой аливаа тэмцээн, сугалаа болон бусад урамшууллыг (хамтдаа "Урамшуулал") эдгээр Үйлчилгээний нөхцлөөс тусдаа дүрмээр зохицуулж болно. Хэрэв та ямар нэгэн урамшуулалд оролцох бол холбогдох дүрэм болон манай Нууцлалын бодлогыг хянана уу. Урамшууллын дүрэм эдгээр үйлчилгээний нөхцөлтэй зөрчилдвөл урамшууллын дүрэм хэрэгжинэ.

5. Буцаан олголт

Бид Гэрээг анх худалдан авснаас хойш 0 хоногийн дотор гэрээний төлбөрийг буцаан олгоно.

6. Агуулга

Энэхүү үйлчилгээнээс олж авсан контент нь Клин Ресурс Девелопмент ХХК-ийн өмч бөгөөд зөвшөөрөлтэйгээр ашиглагдана. Та биднээс урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр дээрх агуулгыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн арилжааны зорилгоор эсвэл хувийн ашиг сонирхлын үүднээс түгээх, өөрчлөх, дамжуулах, дахин ашиглах, татаж авах, дахин байршуулах, хуулах, ашиглахыг хориглоно.

7. Хориотой хэрэглээ

Та Үйлчилгээг зөвхөн хууль ёсны зорилгоор болон Нөхцлийн дагуу ашиглаж болно. Та үйлчилгээг ашиглахгүй байхыг зөвшөөрч байна:

0.1. Үндэсний болон олон улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг зөрчсөн аливаа байдлаар.

0.2. Насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг зохисгүй агуулгад оруулах эсвэл өөр хэлбэрээр ашиглах, хорлох, мөлжлөгдөх, хорлохыг оролдох зорилгоор.

0.3. Аливаа "хог шуудан", "гинжин захидал", "спам" болон бусад ижил төстэй уриалга зэрэг аливаа сурталчилгаа, сурталчилгааны материалыг дамжуулах, эсвэл илгээх.

0.4. Компани, Компанийн ажилтан, өөр хэрэглэгч эсвэл бусад аливаа хүн, аж ахуйн нэгжийн дүр эсгэх, дүр эсгэхийг оролдох.

0.5. Бусдын эрхийг зөрчсөн, эсвэл ямар нэгэн байдлаар хууль бус, заналхийлсэн, залилан мэхлэх, хор хөнөөл учруулах, эсвэл хууль бус, хууль бус, залилан мэхлэх, хор хөнөөлтэй зорилго, үйл ажиллагаатай холбоотой.

0.6. Хэн нэгний Үйлчилгээг ашиглах, ашиглахыг хязгаарласан, саатуулсан, эсвэл бидний тодорхойлсончлон Компани эсвэл Үйлчилгээний хэрэглэгчдийг хохироох, гомдоох, хариуцлага хүлээх зэрэг бусад аливаа үйлдлийг хийх.

Нэмж дурдахад та дараахь зүйлийг хийхгүй байхыг зөвшөөрч байна.

0.1. Үйлчилгээг идэвхгүй болгох, хэт ачаалал өгөх, гэмтээж, муутгах, эсвэл бусад этгээдийн Үйлчилгээг ашиглахад нь саад учруулах, тэр дундаа Үйлчилгээгээр дамжуулан бодит цагийн үйл ажиллагаа явуулах чадварыг нь ашиглан үйлчилгээг ашиглана уу.

0.2. Үйлчилгээ дээрх аливаа материалыг хянах, хуулах зэрэг аливаа зорилгоор үйлчилгээнд хандахын тулд робот, аалз эсвэл бусад автомат төхөөрөмж, процесс, хэрэгслийг ашиглана уу.

0.3. Үйлчилгээ дээрх аливаа материалыг хянах, хуулбарлахын тулд эсвэл бидний урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр бусад зөвшөөрөлгүй зорилгоор гарын авлагын аливаа процессыг ашиглана уу.

0.4. Үйлчилгээний зөв ажиллахад саад болох аливаа төхөөрөмж, программ хангамж, горимыг ашиглах.

0.5. Хортой эсвэл технологийн хувьд хортой аливаа вирус, трояны морь, өт, логик бөмбөг болон бусад материалыг нэвтрүүлэх.

0.6. Үйлчилгээний аль нэг хэсэг, үйлчилгээ хадгалагдаж буй сервер, эсвэл үйлчилгээнд холбогдсон сервер, компьютер, мэдээллийн санд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, саад учруулах, гэмтээж, тасалдуулахыг оролдох.

0.7. Үйлчилгээг үгүйсгэх халдлага эсвэл түгээгдсэн үйлчилгээнээс татгалзах халдлагаар дамжуулан довтлох үйлчилгээ.

0.8. Компанийн үнэлгээг гэмтээж, хуурамчаар үйлдэх аливаа арга хэмжээ авах.

0.9. Үгүй бол Үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахыг оролдоорой.

8. Аналитик

Бид үйлчилгээнийхээ ашиглалтыг хянаж, дүн шинжилгээ хийхийн тулд гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдийг ашиглаж болно.

9. Насанд хүрээгүй хүмүүст ашиглахыг хориглоно

Үйлчилгээ нь зөвхөн арван найм (18)-аас доошгүй насны хүмүүст хандах, ашиглахад зориулагдсан. Үйлчилгээнд нэвтэрч эсвэл ашигласнаар та хамгийн багадаа арван найм (18) нас хүрсэн бөгөөд энэхүү гэрээг байгуулах бүрэн эрх, эрх, чадамжтай гэдгээ баталж, Нөхцөлийн бүх болзлыг дагаж мөрдөх болно. Хэрэв та дор хаяж арван найм (18) нас хүрээгүй бол танд Үйлчилгээнд хандах, ашиглахыг хориглоно.

10. Оюуны өмч

Үйлчилгээ болон түүний анхны контент (хэрэглэгчийн өгсөн контентоос бусад), онцлог, функциональ байдал нь Клин Ресурс Девелопмент ХХК болон түүний лиценз эзэмшигчдийн онцгой өмч хэвээр байх болно. Үйлчилгээ нь зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг болон гадаадын болон бусад улсын хуулиар хамгаалагдсан. Клин Ресурс Девелопмент ХХК-аас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр манай барааны тэмдгийг аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд ашиглахыг хориглоно.

11. Зохиогчийн эрхийн бодлого

Бид бусдын оюуны өмчийн эрхийг хүндэтгэдэг. Үйлчилгээнд байршуулсан агуулга нь аливаа хүн, аж ахуйн нэгжийн зохиогчийн эрх болон бусад оюуны өмчийн эрхийг ("Зөрчил") зөрчсөн гэсэн аливаа нэхэмжлэлд хариу өгөх нь бидний бодлого юм.

Хэрэв та зохиогчийн эрх эзэмшигч эсвэл хэн нэгний нэрийн өмнөөс эрх олгосон бөгөөд зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээлийг зохиогчийн эрхийг зөрчсөн гэж үзэж байгаа бол зардлаа sales@crd.mn цахим шуудангаар гарчигтайгаар илгээнэ үү. "Зохиогчийн эрхийн зөрчил" гэсэн бөгөөд нэхэмжлэлдээ "Зохиогчийн эрхийн зөрчлийн нэхэмжлэлийн DMCA мэдэгдэл ба журам"-ын доор дэлгэрэнгүй тайлбарласан зөрчлийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг оруулна уу.

Та өөрийн зохиогчийн эрхийн талаарх Үйлчилгээнээс болон/эсвэл Үйлчилгээнээс олсон аливаа Контентыг зөрчсөн тухай буруу мэдээлэл, итгэл үнэмшлийн нэхэмжлэлийн улмаас учирсан хохирлын (зардал, өмгөөлөгчийн хураамжийг оролцуулан) хариуцлага хүлээх болно.

12. DMCA мэдэгдэл ба Зохиогчийн эрхийн зөрчлийн нэхэмжлэлийн журам

Та Дижитал Мянганы Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн (DMCA) дагуу манай Зохиогчийн эрхийн агентийг бичгээр дараах мэдээллээр хангаж мэдэгдэл гаргаж болно (дэлгэрэнгүйг 17 U.S.C 512(c)(3)-аас үзнэ үү):

0.1. зохиогчийн эрхийн ашиг сонирхлыг эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс ажиллах эрх бүхий этгээдийн цахим болон биет гарын үсэг;

0.2. зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээл байгаа газрын URL (жишээ нь вэб хуудасны хаяг) эсвэл зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээлийн хуулбар зэрэг таны зөрчигдсөн гэж үзэж буй зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээлийн тайлбар;

0.3. URL хаяг эсвэл таны хууль зөрчсөн гэж үзэж буй материал байгаа Үйлчилгээ дээрх бусад тодорхой байршлыг тодорхойлох;

0.4. таны хаяг, утасны дугаар, имэйл хаяг;

0.5. Маргаантай хэрэглээг зохиогчийн эрх эзэмшигч, түүний төлөөлөгч эсвэл хуулиар зөвшөөрөөгүй гэдэгт итгэлтэй байгаа тухай таны мэдэгдэл;

0.6. Таны мэдэгдэлд дурдсан дээрх мэдээлэл үнэн зөв бөгөөд та зохиогчийн эрх эзэмшигч эсвэл зохиогчийн эрх эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй гэж худал мэдүүлэг өгөх шийтгэлийн дор хийсэн мэдэгдэл.

Та манай Зохиогчийн эрхийн агенттай sale@crd.mn цахим шуудангаар холбогдож болно.

13. Алдаа мэдээлэх ба санал хүсэлт

Та бидэнд шууд sales@crd.mn хаягаар болон гуравдагч этгээдийн сайт, хэрэгслээр дамжуулан алдаа, сайжруулах санал, санаа, асуудал, гомдол болон манай Үйлчилгээтэй холбоотой бусад асуудлаар мэдээлэл, санал хүсэлтээ өгөх боломжтой (“Санал хүсэлт”). Та дараах зүйлийг хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байна: (i) Та Санал хүсэлтийн талаарх оюуны өмчийн эрх болон бусад эрх, өмчлөх эрх, ашиг сонирхлыг өөртөө үлдээхгүй, олж авахгүй, баталгаажуулахгүй; (ii) Компани нь Санал хүсэлттэй төстэй хөгжлийн санаатай байж болно; (iii) Санал хүсэлт нь таны болон гуравдагч этгээдийн нууц мэдээлэл, өмчийн мэдээллийг агуулаагүй; болон (iv) Компани нь Санал хүсэлтийн талаар ямар нэгэн нууцлалыг хадгалах үүрэг хүлээхгүй. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Санал хүсэлтэд өмчлөх эрхийг шилжүүлэх боломжгүй тохиолдолд та Компани болон түүний харьяа байгууллагуудад онцгой, шилжүүлж болох, буцаагдах боломжгүй, үнэ төлбөргүй, дэд лицензтэй, хязгааргүй, мөнхийн ашиглах эрхийг ( хуулбарлах, өөрчлөх, үүсмэл бүтээл хийх, хэвлэн нийтлэх, түгээх, арилжаалах зэрэг) Санал хүсэлтийг ямар ч хэлбэрээр, ямар ч зорилгоор.

14. Бусад вэб сайтын холбоосууд

Манай үйлчилгээ нь Клин Ресурс Девелопмент ХХК-ийн эзэмшдэггүй эсвэл хяналтгүй гуравдагч этгээдийн вэб сайт эсвэл үйлчилгээний холбоосыг агуулж болно.

Клин Ресурс Девелопмент ХХК нь аливаа гуравдагч этгээдийн вэб сайт, үйлчилгээний агуулга, нууцлалын бодлого, үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаггүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй. Бид эдгээр аж ахуйн нэгж/хувь хүн болон тэдгээрийн вэбсайтуудын аль нэгнийх нь саналд баталгаа өгөхгүй.

Жишээлбэл, ашиглалтын нөхцлийг өндөр чанартай хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг үүсгэх үнэгүй вэб програм болох PolicyMaker.io ашиглан бүтээсэн. PolicyMaker-ийн Нөхцөл үүсгэгч нь вэб сайт, блог, цахим худалдааны дэлгүүр эсвэл аппликейшнд зориулсан Үйлчилгээний нөхцөлийн маш сайн загварыг бий болгоход ашиглахад хялбар үнэгүй хэрэгсэл юм.

ТА шууд буюу шууд бусаар хүлээн зөвшөөрч, тэр компани хариуцаж OR хариуцлага хүлээхгүй хүлээн зөвшөөрч, ямар ч Эвдрэл гэмтэл, хохирол учруулсан OR OR Reliance ON ашиглах нь аливаа АГУУЛГА, бараа, үйлчилгээний БЭЛЭН буюу ДАМЖУУЛАН аль нь буюу холболт үүдэлтэй байж гэж сэжиглэгдэж ИЙМ ГУРАВДАГЧИЙН ВЭБ САЙТ БУЮУ ҮЙЛЧИЛГЭЭ.

БИД ТА ЗОХИОЛЧ БАЙГАА ГУРАВДАГЧ ХЭВИЙН ВЭБ САЙТ БУЮУ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ, НУУЦНАЛЫН БОДЛОГЫГ УНШИХЫГ ШҮҮ ДЭЭ.

15. Баталгаат хугацаанаас татгалзах

ЭДГЭЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭГ КОМПАНИАС "Байгаагаараа", "БОЛОМЖТОЙ" ҮНДЭСЛЭЛЭЭР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА. КОМПАНИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ТҮҮНД ОРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ, АГУУЛГА, МАТЕРИАЛЫН ТАЛААР ЯМАР ч ТӨЛӨЛӨӨЛӨГӨӨ, ИЛЭРХИЙЛЭЭГҮЙ БУЮУ БАТАЛГАА ГАРГАГҮЙ. ТА ЭНЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ТЭДГЭЭРИЙН АГУУЛГА, БИДНЭЭС АВСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗҮЙЛСИЙГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ ГАНЦ ЭРСДЭЛ ТА ХҮЛЭЭД БАЙНА гэдгийг ТА БҮХЭН ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА.

КОМПАНИ БОЛОН КОМПАНАЙТАЙ ХОЛБОГДОХ ХҮН АЛЬ Ч НЬ БҮРЭН БАЙДАЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, НАЙДВАРТАЙ, ЧАНАР, НЯГТАЙ БАЙДАЛ, ХҮРТЭЛХ БАЙДЛЫН ТАЛААР БАТАЛГАА БУЮУ ТӨЛӨӨЛӨЛГӨГ ХИЙХГҮЙ. Өмнөх заалтуудыг хязгаарлахгүйгээр, компани ч биш, хэн ч аль нь ч ХОЛБОГДОХ компанид төлөөлж баталгаа буюу үйлчилгээгээр дамжуулан авсан үйлчилгээ, тэдгээрийн агуулга, эсвэл ямар нэгэн үйлчилгээ, ITEMS үнэн зөв байх болно гэж, найдвартай, алдаагүй, OR ТАСРАЛТГҮЙ, гажиг залруулж болно гэж, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭСВЭЛ СЕРВЕР нь ВИРУС ЭСВЭЛ БУСАД ХОРТОЙ БҮРДЭЛТҮҮДЭЭР ТОГТОЛГҮЙ ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ОЛОН БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭСВЭЛ ЗҮЙЛЭЭР АВАХГҮЙ БАЙНА ГЭДЭГ.

КОМПАНИ ҮҮНД ХЭРГИЙН ХӨРӨГӨӨГҮЙ, ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭРЭГЛЭЛИЙН БАТАЛГАА ОРУУЛАХ ГЭЖ ИЛЭРХИЙЛЭЭД ЭСВЭЛ далд, хуулиар олгогдсон ЭСВЭЛ БУСАД ЭСВЭЛ БҮХ ТӨРЛИЙН БАТАЛГААС ГАРГАЖ БАЙНА.

ДЭЭРХ НЬ ХОЛБОО БАРИХ ХУУЛИЙН ДЭЭР ХЯЗГААРЛАХ БОЛОМЖГҮЙ БАТАЛГААНД НӨЛӨӨХГҮЙ.

16. Хариуцлагын хязгаарлалт

ХУУЛИАР ХОРИГЛОСноос бусад тохиолдолд ТА БИДНИЙ БОЛОН МАНАЙ АЛБАН ХААГЧД, ЗАХИРАЛ, АЖИЛЧД, АГЕНТЛАГДЫГ ШУУД БУС, ШИЙТГЭХ, ТУСГАЙ, ГАЗРЫН ЭСВЭЛ БУЮУ ХЭРЭГЛЭЛИЙН (ҮР ДҮНГЭЭР ХЭРЭГЛЭХ, ХЭРЭГЛСЭН ХЭРЭГЛЭЛ) ХЭРЭГГҮЙ БАЙНА. ГЭРЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХАЙГААР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХЭРЭГЛЭЛИЙН БУСАД ХЭРЭГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭХ, АРБИТРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГА, ШҮҮХ БУЮУ АРБИТРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ ЭНЭ ГЭРЭЭГЭЭС ҮЗҮҮЛСЭН ХУВИЙН ГЭМТЭЛ, ХӨРӨНГИЙН ХОХИРЛЫН НЭГДСЭН НЭМЭГДЭЛ, ХОЛБООНЫ, МУЖ, ОРОН НУТГИЙН ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ДҮРЭМ, ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧДИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧДИЙН ЗӨРЧЛӨГДӨС ХЯЗГААРЛАХГҮЙ. . ХУУЛИАР ХОРИГЛОСноос бусад тохиолдолд КОМПАНИЙН ХАРИУЦЛАГА ТОГТООГДСОН бол БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ТӨЛБӨРИЙГ ХЯЗГААРЛАЖ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛНО. ЗАРИМ МУГЖ ШИЙТГЭЛ, ГАМЦАРЛАГЫН ЭСВЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН ХОХИРОГДОЛТОЙ ХОХИРУУЛАХ ЭСВЭЛ ХЯЗГААРЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨГГҮЙ БАЙДАГ ТУЛ УРЬДЧИЛСАН ХЯЗГААРЛАЛТ БУЮУ ТАНД ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА.

17. дуусгавар болгох

Бид өөрийн үзэмжээр, ямар ч шалтгаанаар, ямар ч хязгаарлалтгүйгээр, түүний дотор нөхцөлийг зөрчсөн гэх мэтчилэнгээр хязгаарлагдахгүйгээр таны бүртгэлийг цуцлах эсвэл түдгэлзүүлж, үйлчилгээнд нэвтрэх эрхийг нэн даруй, урьдчилан мэдэгдэл, хариуцлага хүлээхгүйгээр хааж болно.

Хэрэв та бүртгэлээ цуцлахыг хүсвэл Үйлчилгээг ашиглахаа зогсоож болно.

Өмчлөлийн заалтууд, баталгаат хугацаанаас татгалзах, нөхөн төлбөр, хариуцлагын хязгаарлалт зэрэг нь мөн чанараараа дуусгавар болсны дараа ч үлдэх ёстой Нөхцөлүүдийн бүх заалтууд хүчингүй болно.

18. Удирдах хууль

Эдгээр Нөхцөлийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарлах бөгөөд энэ нь хууль тогтоомжийн зөрчилдөөнийг харгалзахгүйгээр гэрээнд үйлчлэх хууль юм.

Эдгээр нөхцлийн аливаа эрх эсвэл заалтыг хэрэгжүүлэхгүй байх нь бидний эрхээс татгалзсан гэж үзэхгүй. Хэрэв эдгээр нөхцлийн аль нэг заалтыг шүүх хүчингүй эсвэл хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзвэл эдгээр нөхцлийн үлдсэн заалтууд хүчинтэй хэвээр байх болно. Эдгээр Нөхцөлүүд нь манай Үйлчилгээний талаарх бидний хооронд байгуулсан гэрээг бүхэлд нь бүрдүүлдэг бөгөөд Үйлчилгээний талаар бидний хооронд байгуулсан өмнөх гэрээг орлож, орлоно.

19. Үйлчилгээний өөрчлөлт

Бид өөрсдийн үзэмжээр мэдэгдэлгүйгээр Үйлчилгээгээ болон Үйлчилгээгээр дамжуулан үзүүлж буй аливаа үйлчилгээ, материалыг буцаан татах, өөрчлөх эрхтэй. Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар Үйлчилгээг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд бид хариуцлага хүлээхгүй. Бид үе үе Үйлчилгээний зарим хэсэг эсвэл бүх үйлчилгээнд нэвтрэх эрхийг хэрэглэгчид, тэр дундаа бүртгэлтэй хэрэглэгчдэд хязгаарлаж болно.

20. Нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Бид энэ сайт дээр шинэчлэгдсэн нөхцлүүдийг нийтлэх замаар нөхцөлийг хэдийд ч өөрчилж болно. Эдгээр нөхцөлийг үе үе хянаж байх нь таны үүрэг хариуцлага юм.

Шинэчлэгдсэн Нөхцөлүүдийг нийтлэсний дараа та платформыг үргэлжлүүлэн ашиглах нь өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байна гэсэн үг юм. Та энэ хуудсыг байнга шалгаж байх ёстой бөгөөд ингэснээр аливаа өөрчлөлтүүд таныг заавал дагаж мөрдөх болно.

Аливаа засвар хүчин төгөлдөр болсны дараа манай Үйлчилгээнд үргэлжлүүлэн нэвтэрч, ашигласнаар шинэчилсэн нөхцөлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Хэрэв та шинэ нөхцөлийг зөвшөөрөхгүй бол үйлчилгээг ашиглах эрхгүй болно.

21. Татгалзах, салгах

Нөхцөлд заасан аливаа нөхцөл, нөхцлөөс Компаниас татгалзсан нь цаашид буюу үргэлжлүүлэх, эсвэл өөр ямар нэг нөхцөл, нөхцөлөөс татгалзах явдал гэж үзэхгүй бөгөөд Компани нь Нөхцөлд заасан эрх, заалтыг баталгаажуулаагүй болно. ийм эрх, заалтаас татгалзсан гэсэн үг биш.

Нөхцөлүүдийн аль нэг заалтыг шүүх эсвэл эрх бүхий бусад шүүх ямар нэгэн шалтгаанаар хүчингүй, хууль бус эсвэл хэрэгжих боломжгүй гэж үзвэл уг заалтыг хасах буюу хамгийн бага хэмжээгээр хязгаарлах бөгөөд ингэснээр Нөхцөлийн үлдсэн заалтууд бүрэн хүчинтэй хэвээр байх болно. ба нөлөө.

22. Талархал

БИДНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАснаар ТА ЭНЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛИЙГ УНШСАН, ТЭДГЭЭР БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАХ НЬ ХҮЛЭЭЖ БАЙНА.

23. Бидэнтэй холбоо барина уу

Санал хүсэлт, санал хүсэлт, техникийн дэмжлэг авах хүсэлтээ sales@crd.mn цахим шуудангаар илгээнэ үү.